1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop Cotton Spa/ Cotton Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen schoonheidssalon

Cotton Spa/Cotton Clinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De schoonheidssalon zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Cotton Spa/Cotton Clinic melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit geldt ook voor gedwongen quarantaine of COVID gerelateerde klachten. Dit bedraagt het minimale uurtarief van een huidbehandeling. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan online via de bevestigingsmail of per mail of telefoon.
Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Cotton Spa/Cotton Clinic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan Cotton Spa/Cotton Clinic de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


4. Betaling

Cotton Spa/Cotton Clinic vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pintransactie te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Cotton Spa/Cotton Clinic vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Cotton Spa/Cotton Clinic neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Cotton Spa/Cotton Clinic zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Baby's of jonge kinderen zijn helaas niet toegestaan mits dit in overleg is gegaan met ons. We gunnen iedereen natuurlijk zijn/haar me-time momentje en privacy.


6. Geheimhouding 

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid

Cotton Spa/Cotton Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Cotton Spa/Cotton Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.


8. Garantie 

Cotton Spa/Cotton Clinic:

geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zowel mondeling al beschreven in de adviesfolder / papier, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Cotton Spa/Cotton Clinic gekochte product, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Cotton Spa/Cotton Clinic doch binnen een week (7 dagen).


9. Beschadiging & diefstal 

Cotton Spa/Cotton Clinicheeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Cotton Spa/Cotton Clinic meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Cotton Spa/Cotton Clinic t.a.v. Floor Kliffen. Cotton Spa/Cotton Clinic moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Cotton Spa/Cotton Clinic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Cotton Spa/Cotton Clinic en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Cotton Spa/Cotton Clinic het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.


12. Recht 

Op elke overeenkomst tussen Cotton Spa/Cotton Clinic en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Cotton Spa/Cotton Clinic is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Cotton Spa/Cotton Clinic. Cotton Spa/Cotton Clinic kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Cotton Spa/Cotton Clinic betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Cotton Spa/Cotton Clinic aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Afspraak maken

Stap 1. Kies de behandeling die je wilt boeken. Het is mogelijk om meerdere behandelingen tegelijkertijd aan te klikken. Wil jij een duo behandeling? Bel/mail ons dan even.

Stap 2. Heb jij een favoriete medewerker? Kies bovenin de medewerker van jouw keuze

Stap 3. Kies een dag en tijd

Stap 4. Voer jouw persoonlijke gegevens in

Stap 5. Kies om direct te betalen of in de winkel 

Stap 6. Controleer jouw mailbox voor de afspraakbevestiging. Niks gezien? Dan zit hij misschien in je spambox.


LET OP: Is jouw plekje niet meer beschikbaar? Zet jezelf dan op de wachtlijst, je krijgt dan een bericht als hij vrij is gekomen.